Vpisi in izpisi otrok

Otroke sprejemamo v vrtec na podlagi prijav in prostih mest vse leto.Vsako leto konec marca  poteka redni vpis za otroke, ki bodo obiskovali vrtec v prihodnjem šolskem letu (od 1. septembra do 31. avgusta). Otroka vpišete tako, da izpolnite vlogo za vpis otroka v vrtec, ki jo dobite v pisarni pomočnice ravnatelja za vrtec ali na spletni strani Vrtca pri osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči.

Otroke sprejemamo od 11. meseca  starosti dalje (20. člen Zakona o vrtcih). Po končanem vpisu oblikujemo oddelke v skladu z Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Število oddelkov v juniju potrdi ustanoviteljica Občina Tolmin.
Pri vključitvi v oddelke imajo prednost otroci, ki naš vrtec že obiskujejo. Prednost pri sprejemu imajo tudi otroci s posebnimi potrebami, za kar je potrebna odločba Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ter otroci, za katere starši predložijo mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Prednost imajo tudi otroci, ki jim je bil odložen vstop v osnovno šolo. Sklep o sprejemu otroka v vrtec starši dobijo po oddaji vse potrebne dokumentacije – izpolnjena Vloga za sprejem otroka v Vrtec Most na Soči ter dva izvoda Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.
V kolikor število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa, presega število prostih mest, in jih ne moremo vključiti v oddelke, pri sprejemu upoštevamo Pravilnik za sprejem otrok v Vrtec Most na Soči.

Za izpis potrebujete Izjavo o izpisu otroka, ki jo prav tako dobite v pisarni pomočnice ravnatelja za vrtec ali na spletni strani vrtca pri osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči.

Obrazci

Vloga za vpis otroka v vrtec

Izjava o spremembi programa

Izjava o izpisu otroka

Vloga za premestitev