Skoči na glavno vsebino

Obveznosti staršev do vrtca

Za dobro sodelovanje upoštevajte pravila in navodila

Obveznosti staršev do vrtca

 • Obratovalni čas vrtcev je: Most na Soči od 6.20. do 16.00, Dolenja Trebuša od 6.30 do 15.30, Podmelec od 6.30 do 15.45, Šentviška Gora od 6.30 do 15.30.
 • Pred rednim vstopom otroka  v  vrtec lahko brezplačno postopno uvajate otroka za vstop v vrtec.
 • Sodelujte z delavci vrtca in se zanimajte za otrokov razvoj v dobro vaših otrok in kakovosti programov.
 • V kolikor pride do pobude ali pritožbe s strani udeležencev v procesih vzgoje in izobraževanja, imamo sprejet dogovor glede sprejemanja in odgovarjanja nanje. V kolikor je pobuda usmerjena na posamezno področje/posameznika, jo le-ta rešuje sam, v kolikor je za to pristojen. O sprejeti pobudi/pritožbi in o poteku reševanja obvesti vodjo vrtca ali ravnatelja. Če vodja vrtca ali ravnatelj presodi, da mora o tem obvestiti tudi druge zaposlene, to tudi stori – po e-pošti, individualno ali na organizacijskih sestankih.V kolikor je pobuda/pritožba širše narave, se jo obravnava na timskem sestanku, organizacijskih sestankih in po potrebi tudi na svetu staršev. S sklepi/odgovori se pisno obvesti udeležence.
 • Upoštevajte navodila in obvestila na oglasnih deskah za starše.
 • Izpolnjujte sprejete dogovore, vezane na poslovni čas, finančne obveznosti in izbrani program.
 • Pred vstopm otroka   v vrtec oddajte potrdilo o zdravniškem pregledu otroka.
 • V vrtec in iz vrtca pripelje oz. odpelje otroka pooblaščena oseba.
 • Otroka sprejme in odda odgovorna oseba v vrtcu.
 • V okviru poslovnega časa je otrok lahko v vrtcu prisoten do največ 9 ur dnevno.
 • Najkasneje do 8. ure  zjutraj javite odsotnost svojega otroka.
 • V primeru, da je vaš otrok zaradi bolezni nepretrgoma odsoten 20 dni ali več, dostavite v računovodstvo zdravniško potrdilo, na podlagi katerega se zmanjša plačilo oskrbnine.
 • V vrtec pripeljite zdravega otroka, bolan otrok ne more biti v vrtcu, ker s tem ogroža sebe in druge. Če gre za nalezljivo bolezen, povejte vzgojiteljici. Nismo radovedni, le vedeti moramo, ali lahko bolezen ogrozi tudi druge otroke.
 • Pridite po otroka, ki zboli, v najkrajšem možnem času.
 • Zdravil otrokom v vrtcu ne dajemo.
 • O počutju in posebnostih svojega otroka sproti obveščajte strokovno delavko v vrtcu.
 • Otrok naj v vrtec ne nosi dragocenih in nevarnih predmetov. Priporočamo pa igračo, ki jo rabi za ljubkovanje.
 • V vrtec naj otroci ne nosijo žvečilnih gumijev in drugih sladkarij.
 • Otrok naj ima v vrtcu rezervno obleko.
 • Staršem je vstop v igralnice prepovedan zaradi vzdrževanja higienskega stanja in preprečevanja nalezljivih bolezni.
 • Za izpis otroka iz vrtca  je potrebno oddati izpolnjen obrazec 15 dni pred izpisom.
 • Vse spremembe o pomembnih osebnih podatkih posredujte vodji vrtca.
 • Starši ste dolžni spoštovati in  upoštevati avtonomnost vrtca pri strokovnih odločitvah glede notranje organizacije dela.
 • Dolžni ste redno plačevati ceno programa na osnovi Pravilnika o plačilu vrtca.
Dostopnost